Mọi nhân viên sẽ không chuyển việc và không cần thiết phải chuyển việc.
Tin tức

Mở thêm lớp học tiếng Nhật J2A cho các thành viên LTT mới