Mọi nhân viên sẽ không chuyển việc và không cần thiết phải chuyển việc.